ALGEMENE VOORWAARDEN & Privacybeleid

ALGEMENE VOORWAARDEN

Definities

Opdrachtgever:

 1. de natuurlijke dan wel rechtspersoon die de overeenkomst (van opdracht) met de vertaler heeft gesloten;
 2. de natuurlijke dan wel rechtspersoon die door middel van een volmacht/machtiging aan een derde toestemming heeft gegeven om de overeenkomst (van opdracht) met de vertaler te sluiten.

Overeenkomst (van opdracht):

 • de door vertaler en opdrachtgever te sluiten overeenkomst met betrekking tot vertaalwerkzaamheden
 • Vertaler:
 • de natuurlijke dan wel rechtspersoon die de vertaling van opdrachtgever uitvoert
 • Vertaling:
 • het uiteindelijke bestand/document nadat de vertaalwerkzaamheden zijn uitgevoerd

Artikel 1 – Toepasselijkheid van de voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte van de vertaler/vertaalster en iedere overeenkomst tussen de vertaler/vertaalster (verder te noemen “de vertaler”) en een opdrachtgever.
1.2 De vertaler zal de onderhavige voorwaarden van toepassing verklaren op iedere offerte en/of overeenkomst die hij of zij met een opdrachtgever sluit.
1.3 De vertaler kan bij de uitvoering van de opdracht eigen medewerkers dan wel derden inschakelen waarbij de vertaler de nodige zorgvuldigheid in acht zal nemen.
1.4 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige van toepassing. De vertaler en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.5 Indien onduidelijkheid of onenigheid bestaat ten aanzien van de uitleg van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg te geschieden in de geest van deze bepalingen
1.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie in de geest van deze algemene voorwaarden te worden beoordeeld.
1.7 Indien de vertaler niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, leidt zulks er niet toe dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de vertaler op enigerlei wijze het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 – Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de vertaler zijn vrijblijvend.
2.2 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever of aanvaarding van de door de opdrachtgever verstrekte opdracht door de vertaler. De vertaler draagt zorg voor een duidelijke omschrijving van de aanleverspecificaties en termijn(en) waarbinnen het door opdrachtgever aan te leveren materiaal in het bezit van vertaler dient te zijn.
2.3 Indien de vertaler in het kader van een offerte de volledige tekst van de opdracht niet binnen vijf werkdagen heeft kunnen inzien, kan de vertaler na de aanvaarding van de opdracht/offerte de gedane prijsopgave en/of opgegeven termijnen alsnog herroepen. Het hiervoor bepaalde is ook van toepassing indien de door opdrachtgever aangeleverde bestanden/documenten niet voldoen aan de in artikel 2.2 genoemde aanleverspecificaties.
2.4 Indien de opdrachtgever de uitgebrachte offerte aanvaardt met inachtneming van één of meerdere aanpassingen dient er een nieuwe offerte te worden uitgebracht. Indien in een dergelijke situatie geen nieuwe offerte is uitgebracht, is er geen overeenkomst tot stand gekomen.
2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht de vertaler niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Eerder uitgebrachte offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
2.6 De vertaler kan niet aan zijn/haar offerte worden gehouden, indien de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3 – Wijziging, intrekking van opdrachten

3.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen aanbrengt in de opdracht, is de vertaler gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.
3.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is de betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte.
3.3 Indien de vertaler voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze niet meer elders kan worden benut, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 50 % van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

Artikel 4 – Uitvoering van opdrachten, geheimhouding

4.1 De vertaler is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een juist inzicht uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.
4.2 De vertaler zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. De vertaler zal zijn medewerkers en/of in te schakelen derden tot geheimhouding verplichten.
4.3 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen heeft de vertaler het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd zijn/haar verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht.
4.4 De vertaler en opdrachtgever kunnen schriftelijk met elkaar overeenkomen dat de opdracht in verschillende fasen wordt uitgevoerd en dat het reeds uitgevoerde gedeelte (steeds) afzonderlijk wordt gefactureerd.
4.5 Indien de opdracht in fasen wordt uitgevoerd kan de vertaler de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever het reeds uitgevoerde schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.6 De vertaler staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever aan de vertaler verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan het gebruik van de verstrekte gegevens.
4.7 Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij/zij jegens de vertaler gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die daardoor direct of indirect aan de zijde van de vertaler is ontstaan.
4.8 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de overeenkomst in kwantitatief en/of kwalitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dat consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk was overeengekomen. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. De vertaler zal daarvan zoveel mogelijk een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt het feit dat de overeenkomst kan worden gewijzigd, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

Artikel 5 – Intellectueel eigendom

5.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt de vertaler het auteursrecht op door de vertaler vervaardigde vertalingen en andere teksten.
5.2 Indien de vertaler ter uitvoering van een overeenkomst kennis verwerft omtrent vertaling van bepaalde woorden/begrippen is het hem toegestaan om deze ook voor andere doeleinden dan wel uitvoering van andere overeenkomsten te gebruiken. Een en ander voor zover de vertaler daarmee niet zijn geheimhoudingsplicht en opzichte van de opdrachtgever schaadt.
5.3 De opdrachtgever vrijwaart de vertaler tegen aanspraken van derden wegens beweerdelijke inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6 – Ontbinding

6.1 De vertaler kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van zijn/haar verplichtingen, in liquidatie komt te verkeren, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag voor het faillissement van de opdrachtgever is ingediend of indien opdrachtgever zijn/haar bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet of ontbindt.
6.2 Indien na totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs niet mogelijk is en de niet-uitvoerbaarheid te wijten is aan de verstrekte informatie van de opdrachtgever, is de vertaler gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, dan wel meerkosten in rekening te brengen voor de werkzaamheden die afwijken van hetgeen is geoffreerd. Het voorgaande is ook van toepassing indien bij uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de bij de totstandkoming van de overeenkomst door de opdrachtgever verstrekte informatie een wezenlijk ander karakter heeft dan bij de uitvoering van de overeenkomst.
6.3 Ontbinding van de overeenkomst als genoemd in de artikelen 6.1 en 6.2 ontslaat de opdrachtgever niet van zijn/haar betalingsverplichting met betrekking tot de door vertaler reeds uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 7 – Reclames en geschillen

7.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk schriftelijk en in ieder geval tien werkdagen na levering aan de vertaler te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn/haar betalingsverplichting.
7.2 Indien de klacht gegrond is, zal de vertaler het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen dan wel, indien de vertaler hieraan redelijkerwijs niet kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen.
7.3 Het recht van reclame van de opdrachtgever vervalt zodra de opdrachtgever het geleverde zelf heeft bewerkt dan wel zelf heeft doen bewerken, zonder schriftelijke toestemming van de vertaler en deze bewerking heeft gepubliceerd dan wel heeft laten drukken.

Artikel 8 – Termijn en tijdstip van levering

8.1 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De vertaler is gehouden om, zodra hem duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
8.2 Bij toerekenbare overschrijding van de overeengekomen termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst.
8.3 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van persoonlijke aflevering of verzending per gewone post, telefax, koerier of elektronische post..
8.4 Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.

Artikel 9 – Honorarium en betaling

9.1 Het honorarium voor de vertaler is in beginsel gebaseerd op een woordtarief. Soms wordt een honorarium op basis van een uurtarief in rekening gebracht. De vertaler kan naast zijn honorarium ook de verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen.
9.2 Het bedongen honorarium is exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
9.3 Indien de vertaler met de opdrachtgever een vast honorarium of een vaste prijs is overeengekomen, dan is de vertaler niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs, indien deze verhoging voortvloeit uit een gebeurtenis als bedoeld in artikel 4.8, uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of ingevolge regelgeving of zijn oorzaak vindt in een stijging van de prijs van lonen e.d. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. De opdrachtgever heeft in dit geval het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij partijen in onderling overleg een nieuw vast honorarium of vaste prijs overeenkomen.
9.4 Declaraties dienen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Na verstrijken van de termijn van 30 dagen is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.
9.5 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Over de verschuldigde incassokosten is ook (wettelijke) rente verschuldigd.
9.6 De opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem/haar aan de vertaler verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid: vrijwaring

10.1 De vertaler is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan de vertaler toerekenbare tekortkoming. De vertaler is nimmer aansprakelijk voor andere vormen van schade, daaronder begrepen bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. btw van de desbetreffende opdracht.
10.2 Indien de vertaler aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de vertaler beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde exclusief de btw van de desbetreffende opdracht.
10.3 De aansprakelijkheid van de vertaler is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in een voorkomend geval.
10.4 De opdrachtgever vrijwaart de vertaler voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarbij de schade aan een ander dan de vertaler is toe te rekenen. Voorts vrijwaart opdrachtgever de vertaler voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van de vertaler bestaat.

Artikel 11 – Overmacht

11.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzienbaar of niet voorzienbaar, waarop de vertaler geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de vertaler niet in staat is zijn/haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege, stroomonderbrekingen van langere duur, transportbelemmeringen en terrorismedreiging.
11.2 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van de vertaler opgeschort. Indien door de overmacht nakoming van de verplichting niet meer mogelijk is, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Voor reeds uitgevoerde werkzaamheden blijft de betalingsplicht van opdrachtgever wel bestaan. Indien de opdrachtgever consument is, geldt opschortingbevoegdheid slechts voor zover deze bevoegdheid hem op grond van de wet toekomt.
11.3 Indien de vertaler bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen kan voldoen, is de vertaler gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 – Toepasselijk recht, geschillen en bevoegde rechter

12.1 Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en de vertaler is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.
12.3 Partijen zullen slechts een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het ontstane geschil in onderling overleg op te lossen.

——————————————————————————————

Privacybeleid

Dit privacybeleid is gebaseerd op de nieuwe Algemene Verordening voor de Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van kracht is in de gehele Europese Unie.

 
Deze website is eigendom van Franed Vertaling.

Vestigings- en postadres
Bleekveld 7
2635 JZ Den Hoorn (ZH)
Nederland

Door onze website te bezoeken en te gebruiken geeft u aan dat u instemt met de voorwaarden van ons privacybeleid.

Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we en waarom

Via deze website verzamelt Franed Vertaling persoonsgegevens om vragen te kunnen beantwoorden, op verzoeken in te gaan of om aan wettelijke bepalingen te kunnen voldoen.

1. Contactformulier

Bij het invullen van het contactformulier op onze website kan Franed Vertaling de volgende gegevens opvragen, bewaren en/of verwerken:

 • Uw naam en voornaam
 • De naam van uw bedrijf
 • Uw e-mailadres
 • Uw telefoonnummer
 • Uw IP-adres

De gegevens die u ons doorgeeft via het contactformulier hebben ten doel om contact met u op te kunnen nemen per e-mail en/of telefoon zodat wij kunnen reageren op uw vragen, verzoeken en/of opmerkingen.

Ons vertaalbureau gebruikt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te nemen indien u daarom vraagt, en/of om schriftelijk (per mail en/of per post) met u te kunnen communiceren in het kader van uw aanvraag met betrekking tot een offerte, de uitvoering van een gesloten overeenkomst van een of meerdere opdrachten, doorgaans bestaande uit vertalingen van teksten die u ons doorstuurt en het sturen van een factuur betreffende de aan ons vertaalbureau toegewezen opdracht(en).

2. Nieuwsbrief

Wij versturen geen nieuwsbrieven.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Ons vertaalbureau bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld worden. Indien er geen overeenkomst tot stand komt, worden uw gegevens vernietigd.

Uw persoonsgegevens delen met derden

 • Ons vertaalbureau verstrekt uw persoonsgegevens enkel en alleen maar aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Wij zorgen ervoor dat de vertalers met wie we samenwerken uw persoonsgegevens alleen namens ons, en op schriftelijke instructie van ons, mogen verwerken. Wij garanderen dat alle externe vertalers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd zodat wij kunnen rekenen op de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden, ook niet om marketing gerelateerde doelstellingen.

Het gebruik van cookies

De website van ons vertaalbureau maakt geen gebruik van cookies.

Het in kaart brengen van uw bezoeken aan onze website

 • Op de website van ons vertaalbureau worden algemene bezoekgegevens bijgehouden zoals het IP-adres van uw computer, het tijdstip waarop uw gegevens opgevraagd worden en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van uw bezoek- en klikgedrag op onze website.
 • Ons vertaalbureau gebruikt deze informatie enkel en alleen om de werking op onze website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden nimmer aan derden verstrekt.

Het gebruik van Google Analytics

 • Ons vertaalbureau maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.
 • Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons vertaalbureau te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
 • Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Ons vertaalbureau heeft hier echter geen enkele invloed op.
 • Ons vertaalbureau heeft Google geen toestemming gegeven om via ons vertaalbureau verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
 • Wij werken echter niet met Google Adword-campagnes, zodat wij uw gegevens niet actief aan Google doorgeven.

Hoe verwerken wij uw persoonsgegevens?

 • Ons vertaalbureau neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en doet zijn uiterste best om alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de binnen dit privacybeleid vermelde doeleinden te bereiken. We verwerken uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier. Wij doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden.
 • Uw persoonsgegevens worden zolang verwerkt als nodig is om de in dit privacybeleid vermelde doeleinden te bereiken of tot het moment waarop u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Houd er rekening mee dat de intrekking van de toestemming tot gevolg kan hebben dat u niet langer in staat bent om de website geheel of gedeeltelijk te gebruiken.
 • Wij nemen de gepaste technische en organisatorische maatregelen om misbruik, onopzettelijk verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging of manipulatie of vernietiging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.
 • De website van Franed Vertaling maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. U begrijpt echter dat de zorg voor veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen naar beste vermogen zijn, die nooit gegarandeerd kunnen worden.
 • Heeft u ondanks onze beveiligingsinspanningen de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons vertaalbureau verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via onderstaande bedrijfsgegevens.

Uw rechten om uw persoonlijke gegevens in te kijken, aan te passen of te verwijderen

 • U heeft te allen tijde het recht om de persoonsgegevens die we van u bijhouden in te kijken, te verbeteren, te wijzigen of te schrappen. Gelieve hiervoor contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens. Verzoeken om toegang die klaarblijkelijk worden ingediend met het oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, worden echter niet behandeld.
 • U heeft het recht om te verzoeken dat alle persoonsgegevens over uzelf die onjuist of onnauwkeurig zijn, kosteloos worden verbeterd of aangepast. Indien u bij ons een dergelijk verzoek indient, dient u bij dit verzoek ook het bewijs te voegen dat de persoonsgegevens waarvoor correctie wordt gevraagd, onjuist zijn.
 • U heeft het recht om uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons een e-mail te sturen naar onderstaand mailadres.
 • U heeft het recht om te verzoeken dat persoonsgegevens met betrekking tot uzelf verwijderd worden als deze niet langer nodig zouden zijn in het licht van de doeleinden die in dit privacybeleid uiteengezet worden of als u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. U dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden beoordeeld in het licht van wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die ons kunnen verhinderen de betreffende persoonsgegevens te verwijderen.
 • U heeft het recht om u te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens indien u kunt aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn die verband houden met bijzondere omstandigheden en die een dergelijk verzet rechtvaardigen.
 • Indien u een verzoek wenst in te dienen om een of meerdere van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kun u een e-mail sturen naar onderstaand mailadres. In dit verzoek moet duidelijk vermeld worden welk recht u wenst uit te oefenen en waarom. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart waaruit uw identiteit blijkt. Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen van de ontvangst van een dergelijk verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij deze zo spoedig indien redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag inwilligen.
 • Indien u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kun u altijd contact met ons opnemen via het onderstaande e-mailadres. Blijft u ontevreden over ons antwoord, dan staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Meer informatie betreffende de wet op de gegevensbescherming vindt u op de website http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Ons vertaalbureau zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, reageren op uw verzoek tot inkijken, aanpassen of verwijderen van uw persoonsgegevens.

Hoe kunt u contact met ons opnemen in verband met ons privacybeleid?

Voor vragen over ons privacybeleid kunt u als volgt contact met ons opnemen:

Aanpassingen aan het privacybeleid

Franed Vertaling behoudt zich het recht voor om het privacybeleid op zijn website te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen, te wijzigen of bij te werken. Wij wijzen altijd op de datum van het huidige privacybeleid hieronder.

Laatste aanpassing van dit privacybeleid: 23 april 2020.